ALGEMENE VOORWAARDEN – SPORTIEVE EVENEMENTEN PETER OVERSTEEGEN v.o.f.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Oversteegen: Sportieve Evenementen Peter Oversteegen v.o.f. (KvK-nummer: 09072691), gevestigd te Rheden, en voorts alle andere door Oversteegen gedreven activiteiten onder de namen VVV servicepost & Fietsverhuur Rheden te Rheden, VeluweActief, NijmegenActief, alsmede alle tegenwoordige en toekomstige activiteiten van Oversteegen onder welke naam dan ook;
1.2 Opdrachtgever: iedere persoon die, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon, hetzij ten behoeve van zichzelf hetzij ten behoeve van één of meer derden, met Oversteegen een overeenkomst sluit en/of Oversteegen opdracht geeft tot het verrichten van één of meer activiteiten;
1.3 Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van of deelneemt aan één of meer van de door Oversteegen aangeboden en/of georganiseerde activiteiten;
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, hetzij tot verhuur, hetzij tot gebruik, hetzij tot het verrichten van enkele diensten, hetzij tot verkoop of welke overeenkomst ook maar, die Oversteegen met de opdrachtgever, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, heeft gesloten.

2. Toepassingsgebied
2.1 Deze algemene voorwaarden van Oversteegen zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door of namens Oversteegen gedaan, op alle overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, met Oversteegen gesloten en op alle activiteiten door Oversteegen verricht, tenzij de toepasselijkheid door Oversteegen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
2.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Oversteegen en/of het verstrekken van een opdracht aan Oversteegen en/of het deelnemen aan een activiteit van Oversteegen wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever aanvaard.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanmelding/boeking
3.1 Aanmelding voor boeking van een overeenkomst door de opdrachtgever kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
3.2 Bij iedere aanmelding/boeking registreert Oversteegen de noodzakelijke persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, zoals diens naam en adres, alsmede de overeengekomen periode en gemaakte prijsafspraken. Oversteegen is gerechtigd om de opdrachtgever zich jegens haar te doen legitimeren.
3.3 Handelt de opdrachtgever bij aanmelding/boeking (mede) namens één of meer (andere) gebruikers, dan is hij gehouden zulks terstond en uitdrukkelijk aan Oversteegen mee te delen onder vermelding van alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Oversteegen ten behoeve van die (andere) gebruikers mede kunnen bepalen.
3.4 De overeenkomst met Oversteegen komt tot stand door de enkele mondelinge of schriftelijke aanmelding/boeking door de opdrachtgever zonder dat een nadere schriftelijke bevestiging door Oversteegen is vereist. Desalniettemin zal Oversteegen in geval van tijdige aanmelding/boeking door de opdrachtgever en in alle gevallen op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever door of namens Oversteegen is ook geldig indien deze niet door Oversteegen is ondertekend.

4. Programma’s en tarieven
4.1 Oversteegen publiceert jaarlijks het door haar aangeboden vaste activiteitenprogramma en een prijslijst. Daarnaast verzorgt Oversteegen al dan niet op aanvraag tijdelijke activiteiten tegen een speciaal gepubliceerd tarief. Ook verzorgt Oversteegen op aanvraag een met de opdrachtgever overeen te komen individueel programma tegen een overeengekomen tarief.
4.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door het laatste door Oversteegen gepubliceerde activiteitenprogramma respectievelijk het tijdelijke dan wel individueel overeengekomen programma.
4.3 Gepubliceerde tarieven gelden per persoon tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. In de vermelde tarieven zijn uitsluitend begrepen de daarbij vermelde diensten, materialen en/of voorzieningen.
4.4 De gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals die aan Oversteegen bekend waren op de dag van vaststelling van de publicatie. In geval van nadien aan Oversteegen opgekomen wijzigingen in prijzen, heffingen en belastingen, behoudt Oversteegen zich het recht voor tot aanpassing van haar tarieven. Oversteegen verbindt zich om uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode van een dergelijke tariefswijziging mededelingen te doen aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft het eerder overeengekomen tarief van kracht. Bij een verhoging van het eerder overeengekomen tarief binnen 3 maanden na aanmelding/boeking heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren en maakt de opdrachtgever aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.
4.5 Alle bijzondere kosten, zoals kosten van vergunningen en ontheffingen, transport- en opslagkosten e.d., die niet krachtens uitdrukkelijke vermelding in het geldende of overeengekomen programma zijn verdisconteerd, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma in de prijslijst of in enige andere publicatie door of namens Oversteegen binden Oversteegen niet.

5. Waarborg(som) en legitimatie
5.1 Oversteegen kan bij aanvang van de overeengekomen periode van de opdrachtgever een nader te bepalen waarborg(som) verlangen. Deze zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven (terugbetaald) onder inhouding door Oversteegen van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst nog aan haar verschuldigd is of mocht zijn.
5.2 In geval van door de gebruiker op enigerlei wijze jegens Oversteegen veroorzaakte schade en/of ernstig vermoeden van schade, waarvan de omvang niet onmiddellijk bij inlevering door Oversteegen is vast te stellen, is Oversteegen gerechtigd de waarborg(som) geheel of gedeeltelijk onder zich te houden totdat de volledige schade is vastgesteld.
5.3 Oversteegen is gerechtigd om, indien zulks nog niet conform artikel 3.2. bij de aanmelding/boeking is geschied, bij aanvang van de overeengekomen periode de opdrachtgever en /of gebruiker(s) zich jegens haar te doen legitimeren.

6. Betaling en incassokosten
6.1 De opdrachtgever is gehouden om tien dagen na de schriftelijke of mondelinge overeengekomen aanmelding/boeking 25% van het geldende c.q. overeengekomen tarief te voldoen.
6.2 Door Oversteegen aan de opdrachtgever na de overeengekomen periode toegezonden facturen, zoals voor het resterende bedrag, gewijzigde aantallen en/of activiteiten, ontstane schade e.d. dienen uiterlijk binnen veertien dagen na verzending door Oversteegen aan de opdrachtgever door deze aan Oversteegen te zijn voldaan.
6.3 Bedragen die ingevolge artikel 6.1. vóór aanvang van de overeengekomen periode verschuldigd zijn alsmede betalingen bedoeld in artikel 6.2, dienen te worden voldaan door overmaking op de door Oversteegen daartoe opgegeven bank- of postbankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders door Oversteegen bepaald.
6.4 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.5 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Oversteegen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
6.6 Eventueel door Oversteegen te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Indien Oversteegen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 Oversteegen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Oversteegen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– Indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Oversteegen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Oversteegen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oversteegen kan worden gevergd.
7.2 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Oversteegen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oversteegen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Oversteegen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien Oversteegen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Oversteegen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Oversteegen op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Tijdsduur overeenkomst
8.1 Indien de overeengekomen periode een tijdsduur van meerdere dagen betreft, zijn zowel de dag van vertrek als de dag van terugkomst als gehele dagen berekend, tenzij uitdrukkelijk door Oversteegen anders is vermeld.
8.2 Indien de overeengekomen periode één dag betreft, wordt de tijdsduur door Oversteegen zoveel mogelijk aangegeven. Indien door Oversteegen geen tijdsduur is aangegeven wordt als één dag beschouwt de periode gelegen tussen 00.00 en 24.00 uur daaropvolgend.
8.3 Indien de overeengekomen periode één dagdeel betreft, wordt de tijdsduur door Oversteegen zoveel mogelijk aangeven. Indien door Oversteegen geen tijdsduur is aangeven wordt als één dagdeel beschouwt de periode van drie uur.

9. Wijziging, aanvang en duur overeenkomst
9.1 De aanvang en de duur van de overeengekomen periode kunnen niet worden gewijzigd, behoudens uitdrukkelijke instemming van Oversteegen.
9.2 In geval van verkorting van de met de opdrachtgever overeengekomen periode door de opdrachtgever zelf en/of de gebruiker(s) om welke reden ook, heeft de opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van het betaalde tarief.
9.3 In geval van overschrijding van de met de opdrachtgever overeengekomen periode door de opdrachtgever zelf en/of de gebruiker(s) om welke reden ook, hetzij wegens een toerekenbare hetzij wegens een ontoerekenbare tekortkoming, waardoor langer van door Oversteegen ter beschikking gestelde materialen, accommodaties, personeel, etc. wordt gebruik gemaakt en /of door Oversteegen ter beschikking gestelde materialen later bij Oversteegen worden terugbezorgd dan overeengekomen, maakt Oversteegen aanspraak op een schadevergoeding die gelijk is aan ten hoogste twee maal het bedrag voor de overschreden tijdsduur, zulks vermeerderd met alle werkelijke kosten die door overschrijding van overeengekomen periode voor Oversteegen ontstaan, zoals extra transportkosten van vervangend materiaal, extra kosten voor accommodaties, extra kosten voor personeel, aansprakelijkstelling door gedupeerde derden, etc.

10. Annulering
10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst vooraf wenst te annuleren is dat ten allen tijden mogelijk, maar uitsluitend met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Annulering kan nimmer plaatsvinden met terugwerkende kracht.
10.2 De opdrachtgever is bij annulering van de overeengekomen periode c.q. het overeengekomen programma aan Oversteegen de navolgende bedragen verschuldigd:
10.2A bij annulering vanaf de dagtekening van de bevestiging(inclusief):
25% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.
10.2B bij annulering vanaf de zevende dag (inclusief) vóór aanvang van
de overeengekomen periode: 75% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.

10.2C bij annulering op de overeengekomen dag zelf; 100% van het
geldende c.q. overeengekomen tarief.
10.3 Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor annulering. Bij slechte weersomstandigheden zal er in overleg worden gezocht naar een passende aanpassing van het overeengekomen programma.
10.4 Bij annulering door opdrachtgever als gevolg van overmachtsituaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van Oversteegen, dient de opdrachtgever het volgens artikel 10.2 geldende annuleringstarief te voldoen. Indien de opdrachtgever het overeengekomen programma verzet naar een periode vallend binnen het lopende kalenderjaar (buiten het hoogseizoen, i.o. met Oversteegen), zal Oversteegen het voldane annuleringsbedrag in geval van 10.2B en 10.2C op de uiteindelijke factuur na de nieuwe overeengekomen periode in mindering brengen tot een maximum van 75% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.

11. Vermindering overeengekomen aantallen/hoeveelheden
11.1 Vermindering van minder dan 10% van het overeengekomen aantal gebruikers respectievelijk het overeengekomen hoeveelheid materialen kan kosteloos tot zeven dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode. Na dit tijdstip wordt door Oversteegen de overeenkomst uitgevoerd op basis van hetgeen zeven dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode bekend was.
11.2 Bij een vermindering van meer dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal gebruikers respectievelijk de eerder overeengekomen hoeveelheid materialen geldt zulks als annulering ten aanzien van het aantal gebruikers respectievelijk de hoeveelheid materiaal waarmee de eerdere overeenkomst wordt verminderd en is ten aanzien daarvan het bepaalde in artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
11.3 Vermeerdering van het overeengekomen aantal gebruikers en/of de overeengekomen hoeveelheid materialen worden door Oversteegen altijd in rekening gebracht.
11.4 Oversteegen verneemt van de opdrachtgever om organisatorische reden graag eventuele wijzigingen in het overeengekomen aantal gebruikers en/of hoeveelheid materialen, behoudens artikel 11.1.

12 Nakoming overeenkomst Oversteegen en overmacht
12.1 Oversteegen zal tijdig bij aanvang van de overeengekomen periode de overeengekomen materialen ter beschikking stellen aan de gebruiker(s) en /of zorgdragen dat de overeengekomen activiteit tijdig aanvangt.
12.2 De opdrachtgever kan van Oversteegen een schadevergoeding vorderen over elke periode dat het overeengekomen materiaal door toerekenbare tekortkoming van Oversteegen niet tijdig ter beschikking wordt gesteld of een overeengekomen activiteit door een toerekenbare tekortkoming van Oversteegen niet tijdig aanvangt. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste 125% van het tarief voor de overeengekomen periode respectievelijk activiteit bij totaal in gebreke blijven door Oversteegen en bedraagt bij niet-tijdige ter beschikkingstelling respectievelijke aanvang door Oversteegen een percentage daarvan naar evenredigheid met de duur van de vertraging.
12.3 In geval van gewichtige of onvoorziene omstandigheden, die niet aan Oversteegen kunnen worden toegerekend en die zich onmiddellijk vóór of tijdens de overeengekomen periode voordoen, is Oversteegen gerechtigd om een alternatief programma en/of een alternatieve activiteit aan te bieden en/of wijzigingen aan te brengen in duur, route, materialen, accommodaties, programmaonderdelen etc onder de verplichting eventuele nadelige gevolgen voor de gebruiker(s) zoveel mogelijk te beperken. Deze omstandigheden kunnen onder meer worden bepaald door: het weer, het verkeer, onvoldoende en/of onjuiste informatie van de opdrachtgever, het gedrag van een gebruiker of het gedrag en/of samenstelling van een groep gebruikers en andere niet aan Oversteegen toerekenbare situaties en/of omstandigheden. Oversteegen is in dat geval niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de opdrachtgever en/of gebruiker(s) buiten de werkingssfeer van het eerder overeengekomen, zoals met betrekking tot (extra) reis-, verblijfs-, verlet-, en verzekeringskosten, inkomensderving, e.d.

13 Aansprakelijkheid Oversteegen
13.1 Indien Oversteegen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Oversteegen is niet aansprakelijk voor:
13.2. A. schade ten gevolge van het gedrag van, verkeerde inschattingen, verkeerde beslissingen en/of overschatting van eigen vermogens door de opdrachtgever en/of gebruiker(s);
13.2. B. schade aan en/of verlies van bezittingen en meegebrachte materialen van opdrachtgever en/of gebruiker(s);
13.2. C. enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder
mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade;
13.3. D. schade veroorzaakt door derden die door Oversteegen zijn ingeschakeld
13.2. E. schade, waarvoor de gebruikelijke WA-, reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden;
13.3. F. schade die de opdrachtgever en/of gebruiker(s) mocht(en) lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.3 Indien Oversteegen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oversteegen beperkt tot ten hoogste tweemaal het overeengekomen tarief.
13.4 De aansprakelijkheid van Oversteegen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oversteegen of op grond van de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van Oversteegen.

14 Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever en gebruiker
14.1 Het door Oversteegen aan de gebruiker ter beschikking gestelde materiaal zal uitsluitend dienen tot het gebruik waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Onder gebruiker wordt in dit artikel tevens verstaan een aantal gebruikers of een groep van gebruikers.
14.2 Het is de gebruiker niet toegestaan het materiaal anders dan overeenkomstig de bestemming te gebruiken, in het materiaal veranderingen aan te brengen en/of het materiaal aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van Oversteegen.
14.3 De gebruiker is gehouden aan het einde van de overeengekomen periode het door Oversteegen ter beschikking gestelde materiaal bij Oversteegen in te leveren en wel zo schoon als mogelijk, in dezelfde staat als waarin het ontvangen en op dezelfde plaats als waar het bij aanvang van de overeengekomen periode aan de gebruiker ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Oversteegen is gerechtigd zo nodig extra onderhouds- of reparatiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
14.4 De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal vanaf het tijdstip van ter beschikkingstelling door Oversteegen aan de gebruiker tot aan het tijdstip van inlevering bij Oversteegen door de gebruiker.
Opdrachtgever en gebruiker gaan akkoord met de goede en volledige aflevering, zodra dit door de gebruiker wordt verklaard of het materiaal door de gebruiker in gebruik wordt genomen. Eventuele gebreken aan het materiaal dienen vooraf door de opdrachtgever of gebruiker aan Oversteegen te worden gemeld om aansprakelijkheid van de opdrachtgever en gebruiker te voorkomen.
14.5 De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder gehouden tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens Oversteegen worden gegeven ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de overeenkomst.
14.6 De gebruiker die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst door Oversteegen in sterke mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu kan door Oversteegen van (de voorzetting van) de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesloten, indien zijn gedragingen zulks rechtvaardigen. De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Oversteegen aansprakelijk voor de uit deze gedragingen voortvloeiende kosten en schade. Indien evenwel de betrokken gebruiker terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt gehele restitutie van het bepaalde tarief plaats.
14.7 De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Oversteegen aansprakelijk voor alle schade en /of verlies van de door Oversteegen aan de gebruiker en/of gebruikers ter beschikking gestelde materialen, inclusief de kosten verbonden aan door Oversteegen zelf dan wel aan door Oversteegen ingeschakelde derden uit te voeren zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. De kosten voor regulier onderhoud en normaal herstel van gebreken en slijtage zijn voor rekening van Oversteegen.
14.8 Bij schade en/of verlies als bedoeld in artikel 14.7 dient Oversteegen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk bij inlevering van materiaal, door de opdrachtgever of door gebruiker in kennis te worden gesteld.
Voor het geven van reparatieopdrachten is te allen tijden voorafgaande toestemming van Oversteegen nodig. Vaststelling van schade en/of verlies, die niet onmiddellijk bij inlevering door Oversteegen is te constateren en/of te becijferen, geschiedt binnen tien dagen na inlevering en wordt door Oversteegen dan schriftelijk en nauwkeurig mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever meegedeeld. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na deze opgave de schade aan Oversteegen te vergoeden.
14.9 Iedere tekortkoming van Oversteegen, de opdrachtgever en/of de gebruiker in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst die zulks rechtvaardigt, geeft aan de wederpartij de bevoegdheid tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen en in het bijzonder tot terugname van door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van activiteiten. In dat geval is Oversteegen tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, onverminderd de aanspraak van Oversteegen op volledige vergoeding door de opdrachtgever van alle kosten en/of schade.
14.10 Het bepaalde in artikel 6.4 omtrent volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en kosten van tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken is van overeenkomstige toepassing op ieder verhaal van schade jegens de opdrachtgever en/of de gebruiker krachtens dit artikel, onverminderd de aanspraak van Oversteegen op de wettelijke rente over de gehele termijn dat de opdrachtgever en/of gebruiker jegens haar in verzuim verkeert.

15 Risico en verzekeringen
15.1 Deelname aan door Oversteegen georganiseerde activiteiten en gebruik van door Oversteegen ter beschikking gestelde materialen vindt plaats op eigen risico van opdrachtgever en/of gebruiker, ook bij minder gunstige omstandigheden. Opdrachtgever en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-, reis- en/of annuleringsverzekering.
15.2 Oversteegen is verzekerd terzake van door haar jegens opdrachtgever en/of gebruiker veroorzaakte schade voorzover zijn voor die schade wettelijk aansprakelijk is.

16 Klachten
16.1 Oversteegen zet zich ten allen tijden in voor een zo goed mogelijke uitvoering van de overeenkomst. Mochten desalniettemin eventueel klachten rijzen over de uitvoering van de overeenkomst, dan dient die voor zover mogelijk bij inlevering van het door Oversteegen ter beschikking gestelde materiaal c.q. ter plaatse van de activiteit te worden ingediend.
16.2 Mocht de klacht ter plekke niet bevredigend worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen veertien dagen nadien schriftelijk te worden ingediend bij Sportieve Evenementen Peter Oversteegen v.o.f., Heuvenseweg 5A, 6996 JE Rheden.
16.3 Indien een klacht niet binnen de in artikel 16.2 genoemde termijn is ingediend, wordt de overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
16.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

17 Conversie
17.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18 Partiële nietigheid
18.1 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven

19 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
19.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 De rechter in de vestigingsplaats van Oversteegen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. In dat geval heeft Oversteegen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.